TARIFES SEGURETAT SOCIAL 2018

SALARI NETBASE COTITZACIÓIMPORT S.S.
De 0 a 3131,00.-12,01
Entre 31,01 a 249,0038,75 % salari
Entre 249,01 a 425,00249,00.-96,49.-
Entre 425,01 i 764,00315,00.-122,06.-
Entre 764,01 i 1.277,00375,00.-145,31.-
A partir de 1.277,01500,00.-193,75.-

  • L’IRPF oscil·la entre un 2 % i un 35 %. El percentatge el decideix Hisenda i
    s’aplica en funció del salari anual que acumula un treballador.
    Per obtenir la base sobre la qual es calcula l’IRPF, hem de descomptar del salari net la part de la seguretat social que correspon a l’empresa, que és un 32,35 % de l’import a pagar.
  • L’import mínim d’autònoms és de 275,02 €